سامانه انتقادات و پیشنهادات

سیستم انتقادات و پیشنهادات دانشگاه صنعتی ارومیه

درصورتی که تمایلی به ثبت نام و نام خانوادگی خود ندارید می توانید جایگاه شغلی خود را درج نمایید

نام و نام خانوادگی یا جایگاه شغلی

ثبت اگهی
ورود