• مرتضی حمزه زاده

  • استادیار
  • گروه مهندسی هوافضا
Email:   

سوخت و احتراق, دانشگاه صنعتی ارومیه,
---