• مرتضی حمزه زاده

  • استادیار
  • گروه مهندسی هوافضا
Email:   

شبیه سازی احتراق در محفظه احتراق یک موتور خاص, ,
---