• مرتضی حمزه زاده

  • استادیار
  • گروه مهندسی هوافضا
Email:   

بررسی میدان جریان و فرایند احتراق در یک محفظه احتراق خاص, ,
---