• مرتضی حمزه زاده

  • استادیار
  • گروه مهندسی هوافضا
Email:   

شبیه سازی و تعیین هندسه نهایی یک کمپرسور چند مرحله ای, ,
---