• مرتضی حمزه زاده

  • استادیار
  • گروه مهندسی هوافضا
Email:   
محسن آقا سید میرزابزرگ، مهرداد بزاززاده، مرتضی حمزه زاده

طراحی و تحلیل آیرودینامیکی سه بعدی روتور توربین شعاعی برای یک موتور توربوجت, کنفرانس توربین گاز 1391,
---