• مرتضی حمزه زاده

  • استادیار
  • گروه مهندسی هوافضا
Email:   
محسن آقا سید میرزابزرگ، مهرداد بزاززاده، مرتضی حمزه زاده

طراحی اولیه روتور توربین شعاعی یک موتور توربوجت, کنفرانس هوافضا 1390,
---