• امین ایرجی

  • استادیار
  • گروه عمران
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

مقالات ژورنال (9)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)

پروژه های تحقیقاتی (2)

پایان نامه ها (3)

دروس تدریس شده (12)

مهارت ها (5)

زبان (2)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • امین ایرجی
  • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)


1-PhD, Geotechnical Engineering,School of Civil Engineering, University College of Engineering, University of Tehran, 2016.

مقالات ژورنال (9)


1-ایرجی، امین، فرزانه، اورنگ، معرفی یک مدل دوفازی برای تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه های خاک مسلح با استفاده از نظریه خمیری تعمیم یافته اصلاح شده،مجله مهندسی عمران شریف، 1399، دوره 2-36، شماره 1/1، ص 91-106.

2-M Danesh, A Iraji, S Jaafari, EVALUATING SEISMIC RESISTANCE PARAMETERS OF OPTIMIZED REINFORCED CONCRETE MOMENT FRAMES USING AN INITIAL COST OBJECTIVE FUNCTION,International Journal of Optimization in Civil Engineering, 2021, http://ijoce.iust.ac.ir/files/site1/user_files_5jkw45/tahabakhshpoori-A-10-66-323-de72521.pdf.

3-Iraji , A. , Introducing Two Effective Modifications for Pastor-Zienkiewicz Model for Improvement of Dynamic Simulation Capability of Granular Soils,Journal of Ferdowsi Civil Engineering, 2019, 32(1), 73-92.

4-Danesh, M., Iraji, A., PERFORMANCE-BASED LAYOUT OPTIMIZATION FOR BRACED STEEL FRAMES USING FINITE DIFFERENCE ALGORITHM,INTERNATIONAL JOURNAL OF OPTIMIZATION IN CIVIL ENGINEERING, 2020, 10(4), 651-668.

5-Iraji, A. , Reinforced Soil Wall Analysis under Working Stress Conditions Using a Two Phase Model with the Introduction of a New Design Parameter,International Journal of Engineering, 2019, 32(12), 1762-1772.

6-Farzaneh, O., & Iraji, A. , Two-Phase Model for Nonlinear Dynamic Simulation of Reinforced Soil Walls Based on a Modified Pastor-Zienkiewicz-Chan Model for Granular Soil,Journal of Engineering Mechanics (ASCE), 2015, 141.

7-Iraji, A., & Farzaneh, O. , Two-phase model for nonlinear elasto-plastic behavior of reinforced soil structures using Pastor-Zienkiewicz-Chan model for matrix phase,Soils and Foundations, 2017, 57(6), 1014-1029.

8-Iraji, A., Farzaneh, O., & Hosseininia, E. S. , A modification to dense sand dynamic simulation capability of Pastor–Zienkiewicz–Chan model,Acta Geotechnica, 2014, 9(2), 343-353.

9-Iraji, A. and Fakharian, K. , Numerical modeling of suction pile installation in Caspian Sea clay with effective and total stress analyses,International Journal of Offshore and Polar Engineering, 2010, Vol. 20, No. 4.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)


1-Amin Iraji and Abdolreza Osouli, Seismic Analyses of Statically Stable 3 m High Cantilevered Retaining Walls with Saturated Backfills,Geo-Extreme 2021, 2021.

2-Iraji, A. & Fathollahi, R., Numerical evaluation of high reinforced soil walls,1st National Conference on Infrastructure Engineering, October 10-11, Urmia, Iran, 2018.

3-Fathollahi, R. & Iraji, A., Application of energy pile technology in building cooling and heating systems,1st National Conference on Infrastructure Engineering, October 10-11, Urmia, Iran. (in Persian), 2018.

4-Iraji, A. , Liquefaction modeling of cantilevered retaining walls with cohesive backfill,4th Iranian Conference on Geotechnical Engineering, November 19-20, Tehran, Iran. , 2019.

5-Iraji, A. and Danesh, M. , Liquefaction analysis of suction caisson foundations under seismic loading,4th Iranian Conference on Geotechnical Engineering, November 19-20, Tehran, Iran, 2019.

6-Iraji, A. and Osouli, A. , Liquefaction Numerical Analysis of a Cantilevered Retaining Wall Using a Simple Finn-Byrne Model,Geo-Congress 2020: Geotechnical Earthquake Engineering and Special Topics. Reston, VA: American Society of Civil Engineers., 2020, 41-50.

7-Fakharian, K. and Iraji, A. , Numerical modeling of suction pile installation in clay with effective stress analysis,Proc, 17th Int, Offshore and Polar Engrg, Lisbon, Portugal, 2007.

8-Rahighi, J. Iraji, A. et al., ILSF, a third generation light source laboratory in Iran,Proceedings of IPAC, Shanghai, China, 2013.

9-Iraji, A., Rahimi, M. A., Rahighi, J., Ghasem, H., Kamkari, B., Ranjbar, N., & Saeidi, F. , STUDY ON GROUND VIBRATION CHARACTERISTICS OF IRANIAN LIGHT SOURCE FACILITY,Proceedings of IPAC, Dresden, Germany, 2014.

پروژه های تحقیقاتی (2)


1-امین ایرجی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، طراحی عملیات شناسایی لرزه ای و ژئوتکنیکی ساختگاه طرح شتابگر ملی ایران تحلیل لرزه ای و مودال ساختمان اصلی شتابدهنده، 1394، https://cupdf.com/document/iran-ilsf-cdr.html.

2-امین ایرجی با همکاری شرکتهای فرس فراساحل کیش، رال آفشور و تاسیسات دریایی ایران، توسعه ساپورتهای انعطاف پذیر برای خطوط انتقال گاز بستر دریا در فازهای پارس جنوبی برای اولین بار در ایران، 1390.

پایان نامه ها (3)


1-حمید داداش زاده، توسعه مدل دوفازی برای تحلیل رفتار تایع زمان دیوارهای خاک مسلح ژئوسنتتیکی،دانشکده فنی مهندسی خوی، 1398.

2-سعید احمد نسب، ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب خمشی فولادی با اتصالات گیردار مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی،دانشکده فنی مهندسی خوی، 1398.

3-حسین معین پور، تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار لرزه ای سازه ها با رویکرد رفتار غیرخطی خاک،دانشکده فنی مهندسی خوی، 1398.

دروس تدریس شده (12)


1-آز تکنولوژی بتن، کارشناسی.

2-تکنولوژی بتن، کارشناسی.

3-آز مکانیک خاک، کارشناسی.

4-روسازی راه، کارشناسی.

5-اندرکنش سازه و خاک، کارشناسی ارشد.

6-اجزاء محدود، کارشناسی ارشد.

7-تئوری پلاستیسیته، کارشناسی ارشد.

8-اصول مدیریت ساخت، کارشناسی.

9-گودبرداری و سازه های نگهبان، کارشناسی.

10-مکانیک خاک 1 و 2، کارشناسی.

11-طراحی سازه های بتنی 1، کارشناسی.

12-مهندسی پی، کارشناسی.

مهارت ها (5)


1- اندرکنش سازه و خاک.

2- تحلیل و طراحی دیوارهای حایل.

3- مکانیک جامدات.

4- تحلیل و طراحی دیوارهای خاک مسلح.

5- مدلسازی عددی در مهندسی ژئوتکنیک.

زبان (2)


1- آلمانی.

2- انگلیسی.