• جعفر طهمورث نژاد

  • دانشیار
  • گروه مهندسی فناوری اطلاعات
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (8)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • جعفر طهمورث نژاد
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی فناوری اطلاعات
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- کارشناسی،دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۸۳.

2- کارشناسی ارشد،دانشگاه شیراز، ۱۳۸۶.

3- دکتری،دانشگاه شیراز، ۱۳۹۴.

مقالات ژورنال (8)


1-Mozhdeh Zandifar, Shiva Noori, Jafar Tahmoresnezhad, Domain adaptation via Bregman divergence minimization,Scientia Iranica, 2021.

2-Naimeh Alipour · Jafar Tahmoresnezhad, Heterogeneous domain adaptation with statistical distribution alignment and progressive pseudo label selection,Applied Intelligence, 2021, https://link.springer.com/article/10.1007/s10489-021-02756-x.

3-Shiva Noori Saray · Jafar Tahmoresnezhad, Iterative joint classifier and domain adaptation for visual transfer learning,International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 2021, https://link.springer.com/article/10.1007/s13042-021-01428-z.

4-Zandifar, M., & Tahmoresnezhad, J., Locality Fisher discriminant analysis for conditional domain adaption,Iran Journal of Computer Science, 2020.

5-Saray, S. N., & Tahmoresnezhad, J., Joint distinct subspace learning and unsupervised transfer classification for visual domain adaptation,Signal, Image and Video Processing, 2020, https://doi.org/10.1007/s11760-020-01745-w.

6-Ahmadvand, M., & Tahmoresnezhad, J. , Metric transfer learning via geometric knowledge embedding,Applied Intelligence, 2020, https://doi.org/10.1007/s10489-020-01853-7.

7-Karimpour, M., Saray, S. N., Tahmoresnezhad, J., & Aghababa, M. P. , Multi-source domain adaptation for image classification,Machine Vision and Applications, 2020, https://doi.org/10.1007/s00138-020-01093-2.

8-Rezaei, S., Tahmoresnezhad, J., & Solouk, V. , A transductive transfer learning approach for image classification,International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 2020.