لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده فناوری های صنعتی-گروه مهندسی اپتیک و لیزر >>> (2)

1- محمد جانقوری
دانشیار
https://faculty.uut.ac.ir/janghouri
2- مرتضی عبداللهی شریف
استادیاری
https://faculty.uut.ac.ir/mortezasharif